Tietosuojaseloste Finnish Ore Oy:n asiakastietojen käsittelylle

Rekisterinpitäjä

Finnish Ore Oy, y-tunnus 1016339-9

Yhteystiedot: 

Osoite: Teollisuustie 32, 60100 Seinäjoki

Puhelinnumero: +358 40 745 9712

Sähköpostiosoite: ville.ylinen@ore.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Finnish Ore Oy (myöh. Finnish Ore tai rekisterinpitäjä) kerää ja käsittelee henkilötietoja myyntiä ja markkinointia, asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin vastaamista, tarjouksen jättämistä, tilausten vastaanottoa, käsittelyä ja toimitusta, laskutusta ja perintää, asiakassuhteen ylläpitoa, sekä kirjanpitoa ja muita lakisääteisiä velvoitteita varten.

Finnish Oren asiakastietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat 

 1. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, esim. kirjanpitolain mukainen tositteiden käsittely ja sopimusten arkistointi
 2. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. tilausten käsittely ja puhelimitse tehtävä suoramarkkinointi ja myynti


Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tilausten käsittely, jonka yhteydessä on tarpeen käsitellä asiakkaan yhteyshenkilön henkilötietoja. Lisäksi oikeutettuna etuna on tehdä puhelimitse tapahtuvaa suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteiden markkinoimiseksi, kuten Laissa sähköisen viestinnän palveluista (2014/917, 24. luku) on määritelty. 


Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät

Finnish Oren asiakkaita ovat yritykset, jotka tilaavat Finnish Orelta erilaisia metallituotteita. Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakasyrityksen tietojen lisäksi asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Näitä voivat olla nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite). 

Lisäksi Finnish Oren internet-sivuilla vierailevista käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla Google Analyticsiä varten, minkä avulla voidaan kehittää Finnish Oren internet-sivujen toimintaa. Evästetietoja ei kuitenkaan millään tavoin yhdistetä asiakasrekisteriin.


Mistä henkilötiedot on saatu?

Finnish Ore kerää asiakastietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakkaan ottaessa Finnish Oreen yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, messuilla ja muissa tapahtumissa sekä yrityksen Internet-sivuilla täytettävän tarjouspyyntölomakkeen avulla, tai vaihtoehtoisesti keräämällä rekisteröityjen yhteystietoja asiakasyritysten verkkosivuilta ja muista vastaavista julkisista tietolähteistä. 

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset

Tarjouspyyntöä ja tilausta tehdessä ei ole välttämätöntä antaa asiakasyrityksen yhteyshenkilön henkilötietoja, mutta asiakasyrityksen tulee kuitenkin antaa yrityksestä jokin yhteystieto (esim. info@yritys.fi), jotta tarjouspyyntö ja tilaus voidaan käsitellä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Finnish Ore ei tee automaattista päätöksentekoa tai profilointia asiakastietojen perusteella. 

Henkilötietojen vastaanottajat

Finnish Oren keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja voivat käsitellä Finnish Oren yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti:

 • Lemonsoft Oyj toiminnanohjausta, tilausten käsittelyä ja laskutusta varten
 • Euronic Oy (Nettihotelli) sähköpostiviestintää varten 
 • Tilipalvelu Rantalainen Oy kirjanpitoa varten
 • Perintää hoitavat kumppanit laskujen perintää varten 
 • Tavarantoimittajat tilausten toimittamiseksi perille

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Finnish Oren asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja säilytetään EU-alueen sisällä, eikä siten siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Finnish Oren keräämiä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen. 

Tilauksiin liittyviä tietoja arkistoidaan lakisääteisen säilytysajan puitteissa, esim. kirjanpidon tositteita enintään 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, eli tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on Finnish Oren asiakasrekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tietopyyntö on esitettävä kirjallisesti. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tietopyyntöön vastataan maksutta kerran vuodessa, muutoin veloitetaan hallintopalkkio.
 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
 3. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
 4. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötietoja poistetaan asiakasrekisteristä mm., kun
  1. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta, huomioiden muun lainsäädännön vaatimukset
  2. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
  3. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, eivätkä lakisääteiset velvoitteet estä tietojen poistamista.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla tarvittaessa yhteyttä rekisterinpitäjään, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.11.2021. Aiemman version tietosuojaselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.